ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર દ્વારા ભરતી જાહેર

પોસ્ટ નામ:

ક્લાર્ક & આસિસ્ટન્ટ

પોસ્ટ નામ:

આ. રજીસ્ટર
ક્લાર્ક
 આસિસ્ટન્ટ
 ગ્રાફિક ડિઝાઇનર લાયબરિયન આસિસ્ટનટ
pa to VC,
pa to Registe

કુલ જગ્યાઓ:

 જાહેરત વાંચો

લાયકાત :

 પોસ્ટ પ્રમાણે

પગાર ધોરણ :

200,000/- થી શરુ

છેલ્લી તારીખ

23/08/2022

અરજી કરવા માટે

અહી ક્લિક કરો

વોટ્સ એપ ગ્રુપમા જોડાવા

અહી ક્લિક કરો